Όροι χρήσης

Η χρήση της ιστοσελίδας culture365.gr και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της. Η ιστοσελίδα απευθύνεται μόνο σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που μπορούν να συνάψουν νομικά δεσμευτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας, του περιεχομένων και των εφαρμογών της από ανήλικα άτομα (ή κάτω των 18 ετών).

Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση της ιστοσελίδας και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτής αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Για το λόγο αυτό ο επισκέπτης καλείται να διαβάζει εκ των προτέρων το περιεχόμενου τους. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η εταιρία θα αναρτά διαδικτυακά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση των όρων χρήσης, ενώ η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της θα θεωρείται ότι συνιστά αποδοχή των νέων όρων. Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης.

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο και τυχόν εφαρμοστέες σχετικές διεθνείς συνθήκες.

          i. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (πολυμέσα, προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του culture365.gr και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη ρητή και έγγραφη άδειά της εταιρίας, η οποία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση και απαγορεύεται να διατίθεται για εμπορικούς σκοπούς. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων που τυχόν αναφέρονται στην παρούσα ιστοσελίδα και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

          ii. Χρήση υπερσυνδέσμων σε ιστότοπους τρίτων (links) 

Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από υπέσυνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της, ενώ η χρήση των υπερσυνδέσμων αυτών θα γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει το culture365.gr. Η εταιρία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των δικτυακών τόπων (web-sites) τρίτων και δεν εγκρίνει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά μέσω των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων. Η εταιρία δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

          iii. Εγκυρότητα της ιστοσελίδας – Προστασία από Ιούς – Περιορισμός ευθύνης – Δήλωση αποποίησης

H ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη, τα οποία θα διορθώνονται από την εταιρία κατά την κρίση της, εφόσον εντοπίζονται. H εταιρία δεν δύναται ωστόσο να εγγυηθεί για την ακρίβεια, πληρότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή μη παραβίαση του περιεχομένου της ιστοσελίδας για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Επίσης, δεν εγγυάται ότι τυχόν λάθη θα διορθώνονται απαραιτήτως ή εξολοκλήρου.

Παρόλο που η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποκλείσει την εμφάνιση ιών σε αυτή την ιστοσελίδα, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του επισκέπτη/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας (π.χ. προγράμματα προστασίας από ιούς) πριν από οποιαδήποτε ‘’φόρτωση’’ από αυτή την ιστοσελίδα.

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση το culture365.gr δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή εφαρμογών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα τυχόν εμφανισθούν. To culture365.gr υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται έναντι του επισκέπτη/χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιασδήποτε μορφής ζημία, άμεση ή έμμεση, θετική η αποθετική, που σχετίζεται με οποιοδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας, την πλοήγηση σε αυτή & τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

 

Πολιτική ακύρωσης

Η ιστοσελίδα culture365.gr παρέχει δικαίωμα ακύρωσης από τον πελάτη και αντίστοιχης επιστροφής χρημάτων, μόνο μέχρι να εκδοθεί το αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό. Μετά την έκδοση του παραστατικού, δεν γίνεται δεκτή η ακύρωση.

Στην ακύρωση προβλέπεται επιστροφή χρημάτων μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού, που θα αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@culture365.gr.

Η ιστοσελίδα culture365.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει στην τράπεζα πληροφορίες χρηματικών συναλλαγών και φυσικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ της ιστοσελίδας και του πελάτη, από τη στιγμή που εκείνος ζήτησε ακύρωση συνδρομής και μέχρι την ολοκλήρωση της ακύρωσης της τρέχουσας συνδρομής, εφόσον η τράπεζα το ζητήσει.


Πολιτική Απορρήτου

Α. Εισαγωγή

Ο ιστότοπος www.culture365.gr δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των στοιχείων των χρηστών του ιστότοπου www.culture365.gr από το culture365.

Το www.culture365.gr αποτελεί μια πλατφόρα καθημερινής ενημέρωσης στο χώρο του πολιτισμού. Πιο συγκεκριμένα, στον παρόν ιστότοπο οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για πολιτιστικά νέα και δρώμενα που λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Παράλληλα, το culture365 αναλαμβάνει την οργάνωση και υποστήριξη εκδηλώσεων με πολιτιστικό περιεχόμενο.

Β. Προσωπικά δεδομένα

Τα στοιχεία των χρηστών του ιστότοπου που ενδεχομένως διαχεριζόμαστε είναι τα ακόλουθα:

1. Διεύθυνση IP, γεωγραφική θέση, τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης και λειτουργικό σύστημα,
2. Πληροφορίες σχετικά τις επισκέψεις και τη χρήση του ιστότοπου,
3. Πληροφορίες όπως το όνομα, το επίθετο και την ηλεκτρονική διεύθυνση που εισάγουν οι χρήστες για την εγγραφή τους ώστε να λαμβάνουν το ενημερωτικό δελτίο του culture365 και για να λαμβάνουν προσκλήσεις και άλλες προσφορές,
4. Πληροφορίες σχετικά με οτιδήποτε αγοράζετε, υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε ή συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του ιστότοπού μας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας,
5. Κάθε είδους πληροφορία που λαμβάνουμε προς δημοσίευση στον ιστότοπο,
6. Πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία που μας στέλνετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου επικοινωνίας και των μεταδεδομένων.

Γ. Διαχείριση προσωπικών δεδομένων

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω του ιστότοπού μας θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική:
1. Για τη διαχείριση του ιστότοπου,
2. για την προσαρμογή του ιστότοπου ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών,
3. για τη διατήρηση των διαθέσιμων υπηρεσιών στον ιστότοπό μας που απαιτούν εγγραφή των χρηστών ή/και υποβολή προσωπικών πληροφοριών, όπως ενημερωτικών δελτίων, προσκλήσεων, προσφορών, τιμολογίων, κ.α.,
4. για την παροχή των υπηρεσιών που αγοράζονται από τους χρήστες μέσω του ιστότοπου,
5. για τη διατήρηση της ασφάλειας του ιστότοπου και την αποτροπή κάθε είδους απάτης,
6. άλλες χρήσεις.

Δ. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

1. Το culture365 δεσμεύεται να λαμβάνει τεχνικά και κάθε άλλου είδους μέσα ώστε να διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ιστότοπου, την αποτροπή της κακής χρήσης ή την αλλοίωσή τους.
2. Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται στη βάση δεδομένων του culture365 για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, εκτός εάν ζητηθεί από τους χρήστες η διαγραφή τους.
3. Όλες οι οικονομικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ιστότοπου, θα προστατεύονται με τεχνολογία κρυπτογράφησης.
4. Με την παραμονή τους και τη συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου, οι επισκέπτες συμφωνούν με την παρούσα πολιτική και αναγνωρίζουν ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω διαδικτύου είναι εγγενώς ανασφαλής. Το culture365 δεν μπορεί να εγγυηθεί πλήρως τη ασφάλεια των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου.

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτήν την πολιτική κατά διαστήματα δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπό μας. Οι επισκέπτες θα πρέπει να ελέγχουν αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να διασφαλίζετε ότι κατανοείτε οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Για κάθε είδους πληροφορίες, διευκρινίσεις, υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος, όπως, μεταξύ άλλων, επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας ή αίτημα για δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: info@culture365.gr